Download hier de Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1. SMS Opleidingscentrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 77660838.

 1. De Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SMS Opleidingscentrum een overeenkomst heeft gesloten tot de Diensten; doorgaans de ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.
 2. De Leerling: Ieder natuurlijke persoon die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de diensten van SMS Opleidingscentrum (waarbij aangetekend dat de Leerling en de Contractant dezelfde kunnen zijn). 

4.Diensten: Individuele of groepswijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van studiebegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door SMS Opleidingscentrum.

5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen SMS Opleidingscentrum en Contractant ter zake de levering van diensten door SMS Opleidingscentrum.

 • Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van de opdrachtbevestiging.
  Zo wordt ook bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 • De Tarieven: De prijzen zoals zichtbaar op smsopleidingscentrum.nlvoor de diverse diensten tijdens het sluiten van de Overeenkomst.
 • De duur van de overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Deze opzegging kan alleen schriftelijk of via elektronische weg geschieden met een opzegtermijn van vier weken.

 

Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst met betrekking tot de Diensten die door of namens SMS Opleidingscentrum worden uitgevoerd.
 2. Door inschrijving voor één van de Diensten door de Contractant aanvaarden Contractant en Leerling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen SMS Opleidingscentrum en de Contractant zijn overeengekomen.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien mocht blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen SMS Opleidingscentrum en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 5. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van SMS Opleidingscentrum. Op verzoek van Contractant of Leerling zal SMS Opleidingscentrum een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door SMS Opleidingscentrum worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 8. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van SMS Opleidingscentrum.

Algemeen

 1. Persoonlijke gegevens van de Contract en de Leerling worden zorgvuldig bewaard door SMS Opleidingscentrum en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor zover van noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 2. De Contractant behoudt het recht tot inzage en correctie van de over hem of haar opgenomen gegevens.
 3. De Contractant verplicht zichzelf tot het correct aanleveren en op tijd wijzigen van contact- en adresgegevens t.b.v. contact en facturatie.
 4. Door de Leerling in vertrouwen aan SMS Opleidingscentrum of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Contractant, tenzij SMS Opleidingscentrum dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van SMS Opleidingscentrum.
 5. Alle lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. die door SMS Opleidingscentrum zijn geleverd, blijven intellectueel eigendom van SMS Opleidingscentrum. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer SMS Opleidingscentrum uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, de naam van SMS Opleidingscentrum uitdrukkelijk wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 6. SMS Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een SMS Opleidingscentrum vestiging.
 7. SMS Opleidingscentrum biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. SMS Opleidingscentrum verplicht zich tot alle mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van de afgenomen Diensten die redelijkerwijs van SMS Opleidingscentrum verwacht kan worden.
 8. Wanneer omstandigheden zich voordoen die de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloeden en er sprake is van overmacht, is SMS Opleidingscentrum hier niet voor aansprakelijk.
 9. Wanneer de Leerling zich niet houdt aan de Afspraken van SMS Opleidingscentrum kan de Leerling geschorst worden, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van SMS Opleidingscentrum. Dit ter beoordeling van SMS Opleidingscentrum, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
 10. SMS Opleidingscentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 11. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMS Opleidingscentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMS Opleidingscentrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SMS Opleidingscentrum of van derden daaronder begrepen. SMS Opleidingscentrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SMS Opleidingscentrum zijn verbintenis had moeten nakomen.
 12. Op elke Overeenkomst tussen SMS Opleidingscentrum en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Tarieven en Betaling 

 1. De Contractant is aan SMS Opleidingscentrum het Tarief verschuldigd voor de diensten die door de Leerling zijn gevolgd.
 2. SMS Opleidingscentrum behoudt zich het recht om vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal één maand van tevoren schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte worden gesteld. Elke zomervakantie worden de prijzen voor de Diensten herzien.
 3. De Diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd. De betaling van het factuurbedrag dient vóór de eerste les van de maand betaald te worden.
 4. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt SMS Opleidingscentrum de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is SMS Opleidingscentrum gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat SMS Opleidingscentrum het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van € 15 bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien SMS Opleidingscentrum overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.
 8. Eventuele (factuur)klachten kunnen binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, worden ingediend bij SMS Opleidingscentrum via info@smsopleidingscentrum.nl Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. De Contractant heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de Totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Huiswerkbegeleiding & Bijles (deze artikelen zijn ook van toepassing op Cito-training) 

 1. Inschrijving voor de door SMS Opleidingscentrum aangeboden huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen is mogelijk via de website van SMS Opleidingscentrum

(www.smsopleidingscentrum.nl).

 1. SMS Opleidingscentrum zal na inschrijving een intakegesprek houden met de Contractant en/of Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor het intakegesprek wordt een eenmalige inschrijfvergoeding op de eerste factuur in rekening gebracht.
 2. De voor huiswerkbegeleiding en bijlessen geldende tarieven zijn uurtarieven.
 3. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
 4. Als een bijles door Leerling korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, anders dan door ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de diensten verschuldigd.
  Leerling mag tot uiterlijk 09:00 op dezelfde dag zich ziekmelden om de geplande les vooralsnog op een ander moment in te halen. Contractant is zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.
 5. Indien Leerling niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte, dan zal de Contractant dit iedere individuele dag melden. Tevens zal de Contractant voor iedere les binnen dezelfde week een afzonderlijk bericht versturen. Indien er van de Contractant geen gehoor is over de afwezigheid van de Leerling, dan zal SMS Opleidingscentrum veronderstellen dat de Leerling aanwezig is bij de eerstvolgende les.
 6. Bij veelvoudig afmeldingen kan de directie van SMS Opleidingscentrum ervoor kiezen om de diensten niet meer aan te bieden.
 7. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal SMS Opleidingscentrum zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. 

Aansprakelijkheid 

 1. Contractant is tegenover SMS Opleidingscentrum aansprakelijk voor alle schade die SMS Opleidingscentrum lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart SMS Opleidingscentrum tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.
 2. Indien SMS Opleidingscentrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit hoofdstuk is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SMS Opleidingscentrum en/of van (een van) haar medewerkers.
 3. Medewerkers van SMS Opleidingscentrum zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum.
 4. SMS Opleidingscentrum selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. SMS Opleidingscentrum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.
 5. SMS Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging.
  Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
 6. SMS Opleidingscentrums niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SMS Opleidingscentrum is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. De aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,-, zegge: duizend euro.
 8. De aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor SMS Opleidingscentrum is verzekerd.
 9. In geval van aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben ter zake van de schade.
 10. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden


Definities

1. SMS Opleidingscentrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 77660838.

2. De Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SMS Opleidingscentrum een overeenkomst heeft gesloten tot de Diensten; doorgaans de ouders/verzorgers van de leerling of de leerling zelf.

3. De Leerling: Ieder natuurlijke persoon die op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de diensten van SMS Opleidingscentrum (waarbij aangetekend dat de Leerling en de Contractant dezelfde kunnen zijn).

4.Diensten: Individuele of groepswijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van studiebegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld door SMS Opleidingscentrum.

5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen SMS Opleidingscentrum en Contractant ter zake de levering van diensten door SMS Opleidingscentrum.

 • 5.1 Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van de opdrachtbevestiging.
  Zo wordt ook bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 • 5.2 De Tarieven: De prijzen zoals zichtbaar op www.smsopleidingscentrum.nl voor de diverse diensten tijdens het sluiten van de Overeenkomst.
 • 5.3 De duur van de overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Deze opzegging kan alleen schriftelijk of via elektronische weg geschieden met een opzegtermijn van vier weken.

Algemene Voorwaarden  

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst met betrekking tot de Diensten die door of namens SMS Opleidingscentrum worden uitgevoerd.

2. Door inschrijving voor één van de Diensten door de Contractant aanvaarden Contractant en Leerling de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen SMS Opleidingscentrum en de Contractant zijn overeengekomen.

4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien mocht blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen SMS Opleidingscentrum en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

5. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van SMS Opleidingscentrum. Op verzoek van Contractant of Leerling zal SMS Opleidingscentrum een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door SMS Opleidingscentrum worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

8. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van SMS Opleidingscentrum.

 

Algemeen

1.Persoonlijke gegevens van de Contract en de Leerling worden zorgvuldig bewaard door SMS Opleidingscentrum en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor zover van noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

2. De Contractant behoudt het recht tot inzage en correctie van de over hem of haar opgenomen gegevens.

3. De Contractant verplicht zichzelf tot het correct aanleveren en op tijd wijzigen van contact- en adresgegevens t.b.v. contact en facturatie.

4. Door de Leerling in vertrouwen aan SMS Opleidingscentrum of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Contractant, tenzij SMS Opleidingscentrum dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van SMS Opleidingscentrum.

5. Alle lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. die door SMS Opleidingscentrum zijn geleverd, blijven intellectueel eigendom van SMS Opleidingscentrum. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer SMS Opleidingscentrum uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, de naam van SMS Opleidingscentrum uitdrukkelijk wordt vermeld en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

6. SMS Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een SMS Opleidingscentrum vestiging.

7. SMS Opleidingscentrum biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. SMS Opleidingscentrum verplicht zich tot alle mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van de afgenomen Diensten die redelijkerwijs van SMS Opleidingscentrum verwacht kan worden.

8. Wanneer omstandigheden zich voordoen die de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloeden en er sprake is van overmacht, is SMS Opleidingscentrum hier niet voor aansprakelijk.

9. Wanneer de Leerling zich niet houdt aan de Afspraken van SMS Opleidingscentrum kan de Leerling geschorst worden, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van SMS Opleidingscentrum. Dit ter beoordeling van SMS Opleidingscentrum, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.

10. SMS Opleidingscentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMS Opleidingscentrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMS Opleidingscentrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SMS Opleidingscentrum of van derden daaronder begrepen. SMS Opleidingscentrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SMS Opleidingscentrum zijn verbintenis had moeten nakomen.

12. Op elke Overeenkomst tussen SMS Opleidingscentrum en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Tarieven en Betaling

1.De Contractant is aan SMS Opleidingscentrum het Tarief verschuldigd voor de diensten die door de Leerling zijn gevolgd.

2. SMS Opleidingscentrum behoudt zich het recht om vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal één maand van tevoren schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte worden gesteld. Elke zomervakantie worden de prijzen voor de Diensten herzien.

3. De Diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd. De betaling van het factuurbedrag dient vóór de eerste les van de maand betaald te worden.

4. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt SMS Opleidingscentrum de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is SMS Opleidingscentrum gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat SMS Opleidingscentrum het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van € 15 bij de tweede herinnering zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

7. Indien SMS Opleidingscentrum overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

8. Eventuele (factuur)klachten kunnen binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, worden ingediend bij SMS Opleidingscentrum via info@smsopleidingscentrum.nl Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. De Contractant heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de Totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Huiswerkbegeleiding (deze artikelen zijn ook van toepassing op Cito-training)

1.Inschrijving voor de door SMS Opleidingscentrum aangeboden huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen is mogelijk via de website van SMS Opleidingscentrum (www.smsopleidingscentrum.nl).

2. SMS Opleidingscentrum zal na inschrijving een intakegesprek houden met de Contractant en/of Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding. Voor het intakegesprek wordt een eenmalige inschrijfvergoeding op de eerste factuur in rekening gebracht.

3. De voor huiswerkbegeleiding en bijlessen geldende tarieven zijn uurtarieven.

4. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

5. Als een bijles door Leerling korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, anders dan door ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de diensten verschuldigd. Leerling mag tot uiterlijk 09:00 op dezelfde dag zich ziekmelden om de geplande les vooralsnog op een ander moment in te halen. Contractant is zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.

6. Indien Leerling niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte, dan zal de Contractant dit iedere individuele dag melden. Tevens zal de Contractant voor iedere les binnen dezelfde week een afzonderlijk bericht versturen. Indien er van de Contractant geen gehoor is over de afwezigheid van de Leerling, dan zal SMS Opleidingscentrum veronderstellen dat de Leerling aanwezig is bij de eerstvolgende les.

7. Bij veelvoudig afmeldingen kan de directie van SMS Opleidingscentrum ervoor kiezen om de diensten niet meer aan te bieden.

8. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal SMS Opleidingscentrum zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden.

Aansprakelijkheid

1.Contractant is tegenover SMS Opleidingscentrum aansprakelijk voor alle schade die SMS Opleidingscentrum lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart SMS Opleidingscentrum tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.

2. Indien SMS Opleidingscentrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit hoofdstuk is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SMS Opleidingscentrum en/of van (een van) haar medewerkers.

3. Medewerkers van SMS Opleidingscentrum zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum.

4. SMS Opleidingscentrum selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. SMS Opleidingscentrum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.

5. SMS Opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging.Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.

6. SMS Opleidingscentrums niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SMS Opleidingscentrum is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. De aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,-, zegge: duizend euro.

8. De aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor SMS Opleidingscentrum is verzekerd.

9. In geval van aansprakelijkheid van SMS Opleidingscentrum, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben ter zake van de schade.

10. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contact

Locatie:  Slotermeerlaan 69 B3,  1064 HA Amsterdam

Telefoon /WhatsApp:  +31 6 42 22 12 27

Email: info@smsopleidingscentrum.nl

Openingstijden (alleen op afspraak):

Maandag t/m zaterdag: 10:00 – 20:00

 

×